DUŻA WARTOŚĆ EKONOMICZNA

Może to mieć dużą wartość ekonomiczną dla wielu krajów zasobnych w formacje geotermiczne, natomiast pozbawionych paliw kopal­nych i możliwości hydroelektrycznych. Źródła geoter­miczne raz odkryte mogą być wykorzystywane wszę­dzie tam, gdzie jest ekonomicznie dogodnie zlokali­zować ośrodek przemysłowy czy miasto. Pobór ener­gii można regulować dowolnie — zależnie od zapo­trzebowania. Wystarczałby więc niejako jeden otwór wiertniczy, aby zaspokoić potrzeby miejscowego prze­mysłu, bez angażowania wielkich kapitałów i pono­szenia kosztów przekazu energii. ONZ zaoferowała techniczną pomoc każdemu państwu członkowskiemu, które interesowałoby się tym „nowym” — w istocie chyba najstarszym — źródłem energii ziemskiej. Trudno jednak znaleźć ekspertów, którzy mogliby do­konać koniecznych badań w tej tak lekceważonej dziedzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *