ROZPROSZENIE GAZU NA NIEOGRANICZONYM OBSZARZE

man jumping on the middle of the street during daytime

Sir James Jeans wykazał, że gaz rozproszony w nieograniczo­nym obszarze i poddany siłom grawitacji jest niesta­bilny i ulega rozczłonkowaniu na olbrzymie chmury gazowe. Tak więc wskutek kondensacji pierwotnego gazu mogły powstać chmury o masie równej co naj­mniej kilku Słońcom każda. Ta krytyczna masa mi­nimalna zasługuje na uwagę, ponieważ umożliwia de­dukcję związaną ściśle z jądrem atomowym i nasuwa analogię, będącą zapewne czymś więcej niż zbiegiem okoliczności między makrokosmosem nieba i mikro- kosmosem cząstek. Kiedy się poszukuje, jak my w tym wywodzie, jednolitego schematu we wszechświe­cie materii, taka analogia jest przynajmniej czymś w rodzaju odręcznego szkicu, którego powiększenie daje Kosmos, a pomniejszenie atom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *