WIARA W ŚWIAT ZEWNĘTRZNY

two women holding hands at the flower field

Kiedy jednak rozpatrujemy pokaźne dossier do­wodów zgromadzonych przez współczesną naukę, po­winniśmy też pamiętać o upomnieniu Einsteina: „Wiara w świat zewnętrzny, niezależny od postrze­gającego podmiotu jest podstawą wszelkiej nauki. Po­nieważ jednak nasze postrzeżenia zmysłowe informu­ją nas o tym zewnętrznym świecie, czyli o rzeczywi­stości fizycznej, jedynie pośrednio, przeto tylko dzię­ki spekulacji może się on stać dla nas zrozumiały. Wynika stąd, że nasze ujęcia rzeczywistości fizycznej nie mogą być nigdy ostateczne; musimy być zawsze gotowi je zmienić, to jest zmienić aksjomatyczną pod­stawę fizyki tak, aby możliwie jak najpełniej uwzględniać fakty postrzeżeniowe. Jakoż rzut oka na rozwój fizyki pokazuje, że podstawa ta podlegała z upływem czasu głębokim modyfikacjom.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *