INNE NOWE ODKRYCIE

Innym nowym odkryciem były pasy Van Allena, od nazwiska uczonego amerykańskiego, który zaprojektował eksperymenty z udziałem satelitów, potwierdzające istnienie tych tworów. Na początku XX wieku j fizyk norweski Carl Stormer wydedukował, że cząstki j. naładowane wysyłane na wszystkie strony przez Słońce powinny się układać wielkim pierścieniem wokół  Ziemi, uwięzione w jej polu magnetycznym. Ruch j naładowanych cząstek w tym pierścieniu powinien by j dawać potężny prąd elektryczny. Wokół takiego prądu powstałoby pole magnetyczne, którego linie sił, sięgające aż do Ziemi, stanowiłyby składową regu­lującego strzałki kompasów magnetyzmu. Sztuczne satelity potwierdziły, że Stormer miał rację. Pierw­sze wskazówki uzyskano w 1953 roku dzięki niektó­rym z jednorazowych rakiet, wystrzeliwanych w po­bliżu Nowej Funlandii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *