W DAWNEJ PRAKTYCE

W dawniejszej praktyce oceanografia była kombi­nacją czterech nauk. Wchodziło w jej skład fizy­kalne badanie prądów i fal, geologiczne studium ukształtowania basenów oceanicznych i ich osadów, chemiczna analiza wody morskiej i rozpuszczonych w niej substancji oraz badanie biologiczne morskiego życia roślinnego i zwierzęcego. Ta ostatnia dziedzina jest więc raczej sztucznie odróżniana od biologii mo­rza, która z definicji zajmuje się formami, funkcjami i dziejami roślin i zwierząt morskich, podczas gdy biooceanografia dotyczyłaby wzajemnego oddziały­wania roślin i zwierząt oraz wód, prądów i osadów oceanicznych. Będzie to w przyszłości jeden z waż­niejszych aspektów oceanografii, ponieważ ze wzglę­du na wzrost zaludnienia Ziemi właściwa eksploata­cja zasobów morskich staje się sprawą kapitalnej wagi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *