PROPOZYCJA BADAŃ

De Sitter za­proponował, by astronomowie przebadali świstło z od­ległych mgławic w celu sprawdzenia, czy nie wystę­puje przesunięcie ku czerwonemu krańcowi widma. W ciągu następnych pięciu lat przebadano systema­tycznie czterdzieści mgławic spiralnych. We wszyst­kich, z wyjątkiem czterech, stwierdzono mierzalne przesunięcie ku czerwieni, owe zaś cztery były naj­bliższymi sąsiadkami Drogi Mlecznej i z efektu Dop­plera można było przewidzieć, iż w tych przypadkach „leniwej fali” nie da się wykryć odpowiednio duże­go dryftu w prawo.Hubble posługując się stucalowym teleskopem w obserwatorium na Mount Wilson rozszerzył zasięg ba­dań i wykrył, iż odległe mgławice spiralne nie tylko uciekają, lecz że prędkość ucieczki rośnie wraz z od­ległością. On też pierwszy utrzymywał stanowczo, że wszechświat się rozszerza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *