GŁÓWNI KONKURENCJI

man jumping in the middle taken at daytime

Ponieważ jednak na tych tere­nach może łowić każdy chętny, jedynie od między­narodowej organizacji można oczekiwać, że zechce rzeczy wisicie na wielką skalę finansować przedsię­wzięcie służące wspólnej potrzebie wydajniejszej żyw­nościowej eksploatacji morza. Inna propozycja prze­widuje sprzątanie dna. Głównymi konkurentami ryb jadalnych do składników pokarmowych morza są roz­gwiazdy. Gdyby udało się je przerzedzić przerabiając na paszę dla drobiu, rybom jadalnym powodziłoby się lepiej. Jest to znów wspólny interes i sprawa między­narodowa. Inna propozycja dotyczy systematycznego wykorzystania Oceanu Antarktycznego otaczającego kontynent, który na mocy międzynarodowych porozu­mień został już zabezpieczony przed kolonizacją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *