WIR W WANNIE

Jest takie oklepane pytanie z wielu quizów: w którą stronę wiruje woda wylewająca się z wanny? Odpo­wiedź znajdziemy w podręcznikach od roku 1835, kiedy to Coriolis, inżynier francuski, opisał siłę na­zwaną później jego imieniem. Na obracającej się Zie­mi ruch każdej cząsteczki poddany jest rotacji ziem­skiej, wpływ zależy od szerokości geograficznej: ma­ksymalny na równiku, zerowy na biegunach. Siła Coriolisa — proporcjonalna do poziomej prędkości poru­szającego się ciała — działa prostopadle do kierunku tej prędkości, i to w prawo na północnej, a w lewo na południowej półkuli. Woda, czy to w wannie, czy w morzu, składa się z cząstek, którymi rządzi ta siła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *