SZTUKA PRZEWIDYWANIA POGODY

Sztuka przewidywania pogody była nadal nikła, ponieważ w najlepszym ra­zie dysponowano tylko sumą obserwacji lokalnych, w których dominującą rolę odgrywały lokalne właści­wości powierzchni globu w rodzaju gór; przewidy­wania pogody na co dzień mogą być wprawdzie bar­dzo ważne dla okolicy, ale na globalny system atmo­sferyczny mają akurat taki wpływ, jak skały na dnie oceanów na oceaniczne prądy.Dwoma głównymi czynnikami oddziałującymi na ruch mas powietrza ponad powierzchnią Ziemi są: (1) nierówne nagrzewanie rejonów biegunowych i rejo­nu równikowego, co stwarza siły napędowe cyrku­lacji atmosferycznej, oraz (2) rotacja Ziemi wokół osi własnej, co powoduje odchylenie prądów powietrz­nych zdążających od biegunów ku równikowi i prze­ciwnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *